Referendum, ja of nee?

De afgelopen jaren is er veel commotie geweest m.b.t. het (raadgevend) referendum. Inmiddels heeft het Kabinet besloten het raadgevend referendum af te schaffen. Desalniettemin kan u tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen nog (een laatste?) keer uw stem laten horen middels een Referendum, ditmaal over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv),in de volksmond ook wel de 'sleepwet' genoemd. Maakt u allen vooral gebruik van de gelegenheid die u geboden wordt om te stemmen.

De VVD, ook uw lokale afdeling in Epe, is nooit een voorstander geweest van referenda. Wij zijn namelijk van mening dat u, als Kiezer, de politici een mandaat heeft gegeven om voor een periode van 4 jaar politieke afwegingen te maken en ons daarop aan te spreken, zowel gedurende die vier jaar als na afloop. Toch is het duidelijk dat er een groeiende behoefte is bij eenieder om zich duidelijker en meer uit te spreken over belangrijke politieke zaken. Opmerkelijk genoeg uit zich dat niet in een toename van het aantal leden van politieke partijen.

Ik zie dit meer als een keuze a la carte. Men komt in beweging voor bepaalde onderwerpen of specifiek lokale aspecten dicht bij de deur. Daar is helemaal niets mis mee en daarop dient te worden ingespeeld. Sommigen menen dat dit aanleiding moet zijn om meer referenda te houden. Dat zien wij anders. Bij een referendum is de keuze over het algemeen voor of tegen. Dit versterkt de polarisatie in de samenleving. Een verschijnsel dat ons zorgen baart omdat het niet tot een maatschappij van onderlinge verbondenheid en vooruitgang leidt. 

Wij zien dan ook veel meer soelaas in het betrekken van de burger vooraf bij politieke besluitvorming. Die behoefte zien wij duidelijke bij de betrokken burgers van Epe. De afgelopen periode hebben wij ook diverse initiatieven zien ontstaan van burgerparticipaties die in gesprek gaan met de lokale politiek. Dat is een goede zaak en dit zien wij als VVD graag verder uitgebouwd worden de komende jaren. Denk daarbij o.a. de Heerderweg en Lelystad.  De (lokale) politiek zal moeten veranderen en een meer pro-actieve houding richting haar Kiezers moeten bewerkstelligen. 

Wij als VVD Epe willen daar graag aan bijdragen, zie hiervoor o.a.onze blogs over tal van onderwerpen, waaronder onze acties tegen de laagvliegroutes van Lelystad. Daarom ziet u ook regelmatig #EpeAnders verschijnen in onze berichtgeving. Met uw hulp (uw stem, uw inbreng) kunt u er voor zorgen dat er een goede en evenwichtige afweging kan worden gemaakt door de politici die u gekozen heeft waarbij u kunt sturen op de inhoud. Dit zal veel effectiever blijken dan een voor of tegen tijdens een referendum. Daarom VVD Epe voor #EpeAnders. Wilt u hierover in discussie met ons? Regelmatig houden wij live events op Facebook maar u kunt ons natuurlijk altijd direct benaderen via onze mensen of via info@vvdfractieepe.nl