Doe mee met de 8 liberale pijlers!

De VVD is tevreden dat in Epe een nieuw college bestaat, dat kan rekenen op een stevig en solide steun vanuit de Raad. Daarnaast ligt er een coalitie akkoord op hoofdlijnen. Dat was een wens van alle politieke partijen. De VVD gaat dit akkoord niet ondertekenen, simpelweg omdat het college bij onverwacht slecht financieel weer, de belasting kan gaan verhogen.

© @vvdEpe

Een nieuw college

De VVD wil aan het Nieuwe college de complimenten geven. Epe heeft na de verkiezingen een nieuw college.  Een college dat kan rekenen op een stevig en solide steun vanuit de Raad. De VVD is zeer tevreden, dat er een coalitie akkoord voor ons ligt op hoofdzaken. Dat was een wens van iedereen. Deze info graphic is een prima kalender, de VVD wenst het college succes de komende periode!

Wij benaderen het akkoord dan ook met een positieve grondhouding zoals u dat van ons gewend bent, we zijn bestuurbaar, het is prettig vertoeven in Epe, de inwoners zijn over het algemeen tevreden.

Geen VVD handtekening

De VVD gaat dit akkoord niet ondertekenen, simpelweg omdat dit college bij onverwacht slecht financieel weer, de belasting kan gaan verhogen. Dit in plaats van het ambitieniveau bij te stellen. De VVD is en blijft van mening dat er bij financiële tegenvallers altijd eerst bezuinigd moet worden.

De Raad is voor ons niet de omgeving waarin de macht van de meerderheid de boventoon voert, het zogenaamde “ik heb altijd gelijk”. De Raad is de plek waar we de verbinding zoeken en waar de verschillende meningen centraal laten staan. De VVD wil in gesprek gaan en blijven met iedereen en met de overige partijen over de verdere uitwerking van de plannen, maar wel in de openbaarheid van de Raad en niet binnen het besloten coalitieoverleg. Wij willen daarin zo transparant mogelijk zijn en we zijn daarop aan te spreken. We zien de Raad als een podium waar de burgers en de raadsleden in een eerlijk en constructief gesprek gaan. Die taak ligt ons na aan het hart, voorzitter.

Stap 1 is dan de actieve en open communicatie naar onze inwoners. Het is een uitstekende gedachte daarmee te beginnen als Raad en als college.

Dat brengt mij tot het maken van een paar algemene opmerkingen die wij in de komende debatten in deze bestuursperiode als VVD zullen blijven benadrukken.

Ik zal u dat toelichten aan de hand van het volgende 8 punten plan.

Dit plan is niet in beton gegoten, maar kan als handreiking dienen om de politieke verschillen in de Raad nu niet uit te vergroten, maar om te komen tot een verdere verbinding.

 Waar denkt de VVD aan;

1.    De ondernemers moeten de verantwoordelijkheid krijgen om zondag open te mogen zijn. Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. Het gemeentebestuur dient hierbij een coachende rol te vervullen. Degene die niet wil, moet niet gedwongen worden. Samen met D66 brengen we daarom een motie in.

 

2.    De OZB-belasting moet zoveel mogelijk naar beneden bijgesteld worden. De VVD is ook een realistische partij. We kunnen voor de komende 4 jaar niet uitsluiten dat er financiële tegenvallers komen die opgevangen moet worden. De eerste taak die wij als Raad moeten bekijken is of wij de lastenverzwaring kunnen voorkomen door ons ambitie niveau anders in te kleden. Mocht dat echt niet te voorkomen zijn, dan stijgt de OZB wat ons betreft nooit harder dan de inflatie correctie. Dit zijn we onze inwoners verplicht.

 

3.    Aangezien we te maken hebben met de krimp in het primair onderwijs door leerlingendaling, dringen we juist nu erop aan dat een er goede samenwerking komt tussen het Openbaar en Christelijk VO omdat we dan een breder pakket kunnen aanbieden, onderwijs voor meerdere de nominaties. Dus de RSG Noord Oost Veluwe en het Christelijk college de Noordgouw uit Heerde meer laten samenwerken!. Ons doel is het onderwijs dichtbij te houden en krimp tegen te gaan. Daarnaast zou er een creatieve stimulans uit kunnen gaan opdat de basis scholen in Vaassen de jeugd naar het Voortgezet onderwijs verwijst naar onze gemeente in plaats van naar Apeldoorn.

Tot slot zien wij onderwijs ook als een middel om meer aansluiting te krijgen op de lokale economie. We zouden creatieve mogelijkheden moeten onderzoeken om een MBO opleiding binnen de gemeente gerealiseerd te krijgen. De MBO leerlingen zijn zeer wel gewild in het bedrijfsleven binnen onze regio. Door dit aan te bieden maak je je dorp als leeromgeving nog aantrekkelijker.  

4.    De wachtlijsten in de jeugdzorg moeten echt concreet en met prioriteit worden aangepakt. Een kind met een zorgvraag moet binnen een redelijke korte termijn geholpen worden. Hebben we daar geen oog voor, dan gooien we letterlijk onze toekomst weg. Dit geldt evenzo ook in het algemeen voor de wachtlijsten in het sociaal domein. Een sociale Raad stuurt daar scherp op wat ons betreft. De gelden die nu naar de jeugd gaan tussen 5-18 jaar kunnen beter ingezet worden voor deze wachtlijsten en heeft een vele hoge prioriteit.  

5.    De term 100 % wildgarantie moet veel breder worden neergezet, vanzelfsprekend. Alleen zit het probleem meer in het aanbod en wat je wilt bereiken. Laat ons de uitdaging aan gaan om meer te denken vanuit een ander aanbod. “Put the money where the mouth is” Geef het gereserveerde geld wat u wilt besteden uit aan projecten die de jeugd en gezinnen naar Epe trekken. Dit is immers de aanwas naar je toekomstige toerist. Daarnaast is de bijvangst dat wij voor onze eigen jeugd meer te bieden hebben qua activiteiten. Kortom, de gemeente moet aantrekkelijk zijn en het ontwikkelen stimuleren voor ondernemers die zich ook graag vestigen met leuke activiteiten in onze gemeente. En het doel moet niet zijn om het “Wassenaar” van de Veluwe te worden. 

6.    Handhaving is goed, maar voorkomen is beter. Handhaven met enkel het belerende vingertje omhoog is weinig effectief. Slecht gedrag moet afgestraft worden, laten we daar helder over zijn, maar het moet juist een feest zijn om bijvoorbeeld met de energie transitie en duurzaamheid samen op te trekken met de ondernemers. Epe plaatst het midden en kleinbedrijf op 1. Dat dient de leus te worden. Dus het gemeentebestuur is een gastheer voor de ondernemers en streng als dat noodzakelijk is.

 

7.    Duurzaamheid is een kans en geen bedreiging. Ook hier niet inzetten op toezicht en handhaven maar laat zien dat je slim met publiek geld een energie transitie kan maken, door zelf als overheid een goed voorbeeld te zijn!

 

8.    De Omgevingswet biedt kansen om pro actief gebruik te maken van de kennis van onze inwoners. Hoe mooi is dat?! Om samen met de vertegenwoordigende (belangen)organisaties op elk niveau en met  individuele belangstellenden dit verder vorm te geven.

·       We willen vooraf actief met omwonenden en belangstellenden overleggen als er ingrijpende veranderingen in de openbare ruimte op stapel staan, zodat er meer draagvlak voor plannen ontstaat. Niet alleen  praten met ambtenaren maar ook met de Raad en daarna samen plannen maken in plaats van andersom.

·       Overleg beperkt zich dus niet tot de gebruikelijke partners, zoals Koppel of Triada. Ook inwoners kunnen expertise op bepaalde gebieden hebben. Wij willen die gebruiken. Of wat dacht u van zorgpartners, die ideeën hebben die een raakvlak hebben met de omgeving en zorg.

·       De gemeente heeft belang bij goede gesprekspartners binnen de bevolking. Als mensen zich daartoe verenigen in een (belangen)organisatie die constructief wil meedenken en praten, dan nemen wij dat serieus en accepteren wij deze als gesprekspartner.

·       De Raad kan daar bij uitstek een actieve rol in vervullen door bijvoorbeeld  door regelmatig gespreksavonden in buurten en buurtschappen te organiseren.

Waardering

De complimenten bieden we als VVD oprecht aan onze burgemeester, die de taak van ambassadeur binnen de regionale samenwerking met verve heeft uitgevoerd!  Dankzij de inzet en kunde van Hans van der Hoeve heeft onze gemeente miljoenen mogen ontvangen voor diverse projecten. Jammer, dat hij zijn regionale taak niet verder kan voortzetten. De coalitie kiest duidelijk voor een andere koers.

Dialoog

De VVD gaat heel graag verder in gesprek met de Raad en haar inwoners om te komen tot een concreet actieplan voor de komende vier jaar. Een actieplan dat unaniem gedragen wordt door de Raad en waar we elkaars verschillen koesteren.