De Begroting 2020-2023; Algemene Beschouwingen VVD.

Onze visie van de begroting hebben we als VVD via een tekening inzichtelijk gemaakt. De lasten gaan met de OZB stijging in totaal €2,4 milj omhoog. Dat is het verkeerde signaal aan je burgers. We gaan niet in mee in deze forse lastenstijging. Dus dienen we een wijzigingsvoorstel in. We willen andere keuzes maken. De VVD wil ook aandacht vestigen op een definitieve huisvesting wijkvereniging Oosterhof in Vaassen na een kleine 30 jaar, meer grip op samenwerkingsverbanden, beter begroten, een oplossing voor het carillon, en aandacht voor meer flexwoningen, dat zijn tijdelijke woningen voor starters, mantelzorgers, arbeidsmigranten en iedereen die even tijdelijk gehuisvest moet worden.

Algemene beschouwingen 2019

 

De VVD pleit voor een aantal andere keuzes in de begroting en vraagt de raad om meer verantwoordelijkheid te nemen en het sociaal en rechtvaardiger in te kleden, naar meer liberale maatstaven. Het is duidelijk dat er minder te besteden is.

Voor u heeft u een prachtige infographic. De inwoners thuis kunnen meekijken via onze website epe.vvd.nl. Daar staat deze ook online. Inclusief alle wijzigingsvoorstellen en moties.

 

Wij willen de infographic van links naar rechts aan u toelichten.

Allereerst wil ik graag een compliment maken omtrent het democratisch samenwerkingsproces. Fijn vindt de VVD-fractie dat wij als raad in de voorbereiding op de meerjaren begroting van gedachten kunnen wisselen en we respecteren elkaar in ieders ideeën en waarden en normen. We hebben voorstellen besproken en belicht over en weer en wij zien een duidelijke vooruitgang in deze samenwerking. Dat is namelijk een pluspunt voor de inwoners. Onderling overleg versterkt de lokale democratie. Elkaar buitensluiten namelijk niet. Mooi!

 

Dan de begroting die voor u ligt.

De VVD wil u meenemen op 3 hoofdlijnen;

1. Financieel

2. Beleid en als laatste

3. Visie


FINANCIEEL

Risico’s zijn niet realistisch

Stelt u zich eens voor als ik een gat in mijn dak heb en ik plak dat dicht met tape, dan loop ik een risico dat het gat groter wordt en ik meer kosten kwijt ben aan het herstel ervan. Dit geldt ook voor de gemeente. Zo praktisch en nuchter heeft mijn fractie naar de begroting gekeken.

Het tekort bij de Perspectiefnota bedroeg €3.2 mio. De Risicoparagraaf blijft bijzonder zorgelijk. De risico’s zijn te laag ingeschat van bijvoorbeeld

• De borg en garantstellingen in de risicoparagraaf

• De juridische kosten

• De accommodaties, dat zijn in totaal 80 gemeentegebouwen, die hebben in het jaar 2023 geen energieniveau C; het geld in de begroting ontbreekt.

• De organisatie en het personeel; Dit moet anders gaan werken omdat de inwoners gelukkig ernstig behoefte hebben aan meer participatie;

• De VNOG (brandweer) kost door slecht bestuur nu veel meer geld dan was voorzien;

• Lucrato (sociale werkvoorziening); we teren jaarlijks stevig in op ons eigen vermogen;

• Plus OV (beschermd vervoer), hier is ca 56 % ofwel €600.000 euro meer in geïnvesteerd en de klachten blijven ons negatief voeden;

• De Pirk Vaassen de onteigeningszaak waar de ondernemer de deur uit wordt gezet is een zeer dure oplossing;

• CleanTech; verduurzaming; Ja. Ambitieniveau het beste jongetje van Nederland zijn; nee dat is niet realistisch;  

• Sociaal domein, d.w.z. WMO en jeugdzorg

We hadden tijdens de perspectiefnota een tekort van €3,2 mio. Tel daarbij het nu huidige tekort van €1,3 miljoen en we hebben als gemeente een forse uitdaging. Dat tekort heeft immers de neiging om te stijgen. En de spaarpotten zijn leeg. Dus is er geen vet meer op de botten en daarom hangt het zwaard van Damocles boven ons.

De OZB gaat de komende jaren stevig omhoog. De burger mag met zijn of haar portemonnee wagenwijd open klaar staan want de OZB wordt verhoogd met let wel; ongeveer, let wel, € 2.4 miljoen de komende jaren. Belastingverhoging dient voorkomen te worden door betere en logischere keuzes te maken.

Wat was nu logisch om te doen volgens ons?

• De klimaat ambities van CleanTech gelijkstellen aan die van het Rijk, niet het beste jongetje van NL willen zijn over de rug van je inwoners.

• Het ambitieniveau van het akkoord van dit college in een meer realistisch tempo uitvoeren.

• Wij willen af van die zogenaamde verassingen die ons veel extra geld kosten. Immers ben je aan vb de Hoofdweg in Emst begonnen dan zeg je niet na de zoveelste rekening die niet voorzien was, laat maar zitten.

• Of wat dacht u van het centrumplan Vaassen dat 75% duurder is geworden en waarvan we niet als VVD zeggen; laat het maar zitten.

Maar er kan gewoon beter begroot worden door vooraf beter te onderzoeken wat je voor een project nodig hebt.

 

XX Wij komen dan ook met een amendement voor de OZB en

een motie om beter te begroten.

 

BELEID

Wonen, sociaal en leefbaar

U ziet een hoop mensen buiten de cirkel staan terwijl wij allemaal wel warmpjes en legaal binnen de cirkel zitten. Deze mensen hebben ook recht op een woonplek in onze gemeente.  

We hebben nu de kans om meer aandacht te vestigen voor flexibele woonoplossingen voor o.a.;

• Jeugd.

• Starters

• Spoedzoekers op de woningmarkt

• Mantelzorgers

• Statushouders

• Mensen met een nieuwe baan

• Arbeidsmigranten

De woonbehoefte van deze inwoners moet je volgens de VVD-fractie niet willen vastpinnen aan structurele oplossingen die nog lang niet gerealiseerd worden. Op de lange termijn geen verkeerd uitgangspunt, maar op de korte termijn heb je er niets aan.

 

De VVD biedt een realistische oplossing voor de korte termijn, waarbij men visie nodig heeft om het mogelijk te maken. De overgang naar de structurele woonbehoefte wordt beter.

X Daarom dienen wij hiervoor een motie in, Flexwonen

 

VISIE

De gemeente Epe kan niet zonder goede buren. Dat we dus vele zaken samendoen is een groot goed. Maar het is wel een stuk ingewikkelder geworden. Voor een individuele ouder die een klacht heeft over het vervoer van Plus OV is dit ingewikkelde systeem niet uit te leggen. Want waarom doet de Raad niets?

Het is ook niet uit te leggen aan de Raad zelf als zij plotseling door mismanagement van het VNOG (brandweer) ineens haar spaarpot met miljoenen ziet verkleinen.

De VVD snapt dat alles wettelijk klopt, maar de informatievoorziening kan effectiever. Dus pleiten wij voor meer openheid anno 2020.

 

X Ook hier een motie Grip op Samenwerking

 

Carillon

Vorig jaar hebben we ervoor gepleit samen met de Raad en dit jaar gaan we het definitief in orde brengen. Epe verdient een eigen beiaardier.

 

X Hier volgt een Amendement voor ons mooi historisch carillon

 

Tot slot de wijkvereniging Oosterhof

Hoe mooi is het toch dat een aantal karakteristieke oudere heren vele uren steken in een levendige vereniging van wel 500 leden! Voor jong en oud. Hoe bijzonder is het dan dat deze vereniging in een krot haar activiteiten moet doen. Deze vereniging verdient na 30 jaar ziel en zaligheid te hebben gestopt in hun activiteiten, onze waardering en steun.

Dus hebben wij een heldere financiering om hun huisvestingsprobleem definitief te maken aan de Zichtstede in Vaassen.

 

X Ook hier volgt een Amendement voor wijkvereniging Oosterhof definitieve huisvesting in Vaassen aan de Zichtstede.

 

De VVD bedankt de ambtenaren, brandweer vrijwilligers, vrijwilligers binnen alle verenigingen en stichtingen, de inwoners en alle bedrijven in onze gemeente voor hun bijdrage aan het goed functioneren van onze plaatselijke samenleving.

 

Namens de VVD fractie Epe, Ruud Jager