Het openbare debat is gelukkig wettelijk geborgd.

Het openbare debat naar aanleiding van het vertrek van wethouder Scholten is waard om te houden. De VVD herkent zich niet in de angst bij een aantal fractie voorzitters door eerst een vertrouwelijk gesprek met elkaar te voeren over de bestuurscultuur en dat af te ronden met een verklaring waarmee we rondjes blijven draaien, door geen keuze te maken.

© Fractie VVD

VVD verklaring n.a.v het vertrouwelijk Presidium van afgelopen maandag.


Het Presidium (dat zijn 10 fractievoorzitters en de burgemeester) is op 9 maart bijeengeroepen om te spreken over de bestaande bestuurscrisis. 

 

Deze crisis is ontstaan naar aanleiding van het ontslag van wethouder Robert Scholten op 18 februari, die kennelijk een regie zag om hem persoonlijk als wethouder te beschadigen. Het debat tussen Raad en college heeft door een interventie van de burgemeester en met steun van de raad, die overdonderd was, niet plaatsgevonden. Alleen Nieuwe Lijn mocht een verklaring afgeven, waarin een persoonlijke noot en public werd meegegeven over het “politieke spel”. Vervolgens moest de VVD de beoogd wethouder van NieuweLijn uit de media vernemen. 

 

De VVD vindt dat er sprake is van een implosie; een sterk naar binnen gekeerde politiek.

De VVD heeft vele pogingen ondernomen om deze situatie serieus te nemen. We hebben met iedere fractievoorzitter contact gezocht. Zelfs twee keer de burgemeester benadert om tot een fatsoenlijke oplossing te komen die recht doet aan de democratie.

 

De burgemeester heeft ervoor gekozen om het presidium pas op 09 maart bijeen te roepen over de ontstane politieke situatie.

 

Wij hebben ons op ons standpunt gesteld dat wij als volksvertegenwoordigers altijd in de openbaarheid het debat moeten voeren. Zeker als het gaat om thema’s als ‘een regie om iemand bewust te beschadigen’ of “politiek spel”. We zijn door onze kiezers daarvoor gekozen. Het is bovendien een wettelijke verplichting. De Raad moet in openbaarheid de politieke situatie bespreken als er plotseling een wethouder vertrekt. 

 

De VVD wil de wet naleven, dat verlangen we immers ook van onze inwoners.

 

Als wij iets vinden van het college, van fracties, over personen dan doen we dat in de openbaarheid.  We willen als VVD niet de schijn opwekken dat we boven de wet staan.

Vragen die bij ons opkomen zijn dan:

 

-       Waarom gaan we niet in raadsdebat met elkaar en moeten er eerst een gekunstelde interne vertrouwelijke intervisie tussen 10 individuele raadsleden plaatsvinden op 09 maart jl.? 


Wij hebben immers veel vragen aan het college.

 

De VVD pleit ervoor dat we deze raadsperiode een extern bureau onderzoek laten doen naar de bestuurscultuur van Epe. Want daar zit een serieus pijnpunt.

 

Dit standpunt dat we nu publiekelijk maken hebben we in het vertrouwelijk deel van het presidium gedeeld met de aanwezigen. Waarbij ik me als fractievoorzitter het recht hebt voorgehouden om het standpunt van de VVD in openbaarheid te delen. Dit recht is me door niemand ontnomen.

 

We staan hier met een open vizier, zonder dubbele agenda. En transparant. Wij hebben niets te verbergen. En, de VVD-fractie speelt altijd op de bal, en niet op de persoon. 

 

Nu ligt er een concept verklaring vanuit het Presidium, waar wij ons volstrekt niet in kunnen vinden als fractie. Deze verklaring doet geen enkel recht aan de gevoelens van mijn fractie, noch aan het door ons geadviseerde extern onderzoek naar de gesloten bestuurscultuur waar partijen expliciet door worden buitengesloten. Bovendien is de verklaring gestoeld op een sterk monistische grondhouding. Alsof fractievoorzitters even de gehele raad van 23 individuele raadsleden kunnen binden. Raadsleden mogen lid zijn van een politieke partij, maar nog altijd zonder last en ruggespraak!

 

De concept verklaring van de meerderheid van het presidium is niet het juiste signaal, naar onze burgers toe.

 

De VVD-fractie steunt daarom deze verklaring niet. 

 

Het gesprek van afgelopen maandag zijn een aantal onderwerpen door de meerderheid van de fractievoorzitters aan bod gekomen.

·      Verbinding, Dualisme en Participatie en communicatie.  Dat deze thema’s aan bod komen is een open deur. Het is een vanzelfsprekendheid voor iedereen, dat we verbinding en respect hebben voor elkaar en dat we daar verantwoordelijk voor zijn. Alleen dat onderlinge respect staat nu ernstig onder druk. En daar mag niet te diep op ingezoomd worden. Dualisme bestaat niet bij een aantal coalitie partijen. Ook daar reppen we met geen woord over. Om nog maar te zwijgen over de externe communicatie door het college; al jaren wordt hierover gesproken omdat het anders moet. Er is ontzettend veel werk aan de winkel. Dat los je niet op met een quick scan uitgevoerd door de eigen organisatie, die er ook nog een onderdeel ervan is!

 

Waar we ook niet over spreken is het thema bestuurlijke integriteit. Er staat een beoogd wethouder kandidaat klaar, die niet geheel van onbesproken signatuur lijkt. De VVD wil uitgebreid in debat met de raad hierover.

 

We houden onze zorgen over de dienstverlening van de gemeente naar alle inwoners toe. Deze is op een aantal fronten stevig beneden niveau. Daarnaast zien we dat de informatieverstrekking naar de raad, vanuit het college veelal niet volledig is.

 

Onze rol als raadslid is dat we een vertegenwoordiger zijn van het volk, dat we de kaders stellen voor het beleid en dat we een controlerende functie hebben.

 

Hier staat de VVD voor.

 

Dus als de meerderheid van de fractievoorzitters aangeeft; er is geen bestuurscrisis. Dan herhalen wij onze vragen;

 

·      Wat zegt dit over onze bestuurscultuur, waarin het monistische machtsdenken de boventoon voert.

·      Wat zegt dit daadwerkelijk over de verantwoordelijkheid welke wij allen moeten nemen, vanuit onze eigen rol bezien?

·      Waarom moet een vergadering in beslotenheid zijn terwijl deze anders openbaar is, van waar de angst voor de openbaarheid? 

 

Ons beeld is eenvoudig weer te geven. We zitten op de rotonde en het presidium durft geen keuze te maken en blijft rondjes draaien op de rotonde. Volgens de VVD-fractie moeten we de juiste afslag nemen en geen rondjes blijven rijden. Het is de keuze die voorligt; 

Of je durft de beslissing te nemen en we nemen nu goede afslag, of je blijft houden wat je hebt. Die nieuwe afslag die we moeten nemen geeft nieuwe positieve energie, er ontstaat een volledig nieuwe situatie, we reageren niet meer van wat allemaal niet kan, maar juist wat wel kan. Het is het verkeersbord; we doen het met en voor de inwoners.

 

We leven in vrijheid, we hebben te maken met de grondwet en we leven in een democratie. Wat een rijkdom. Hierbij hoort dat we onze verantwoordelijkheid nemen. En dat we de problemen in openbaarheid benoemen. Daarnaast behandelen we iedereen gelijkwaardig.  

 

Dus, wij pleiten voor een extern onderzoek dat moet plaats vinden door alle bestuurslagen heen. We moeten niet willen dat we ons eigen vlees keuren, dat leidt nooit tot goede uitkomsten voor onze inwoners. Daarvoor zijn volgens ons de problemen te groot. Dus de gemeenteraad, collegeleden en ambtenaren zijn hierbij betrokken en daar is echt haast bij geboden.

 

Namens de VVD-fractie,


Ruud Jager

fractievoorzitter