Vragen over de voortgang van flex wonen in Epe en vragen over afschaffing overbruggingshuisvesting.

Eind juni 2021 werd aan de raad bekend gemaakt dat een vakantiehuisje niet meer gebruik mag worden als je even tijdelijk met je gezin de tijd moet overbruggen naar een vast en definitief woonadres. Daarnaast is voor de VVD onbekend welke voortgang het college maakt op initiatieven rond flex wonen. Terwijl de meerderheid van de raad het college daar in 2019 toe heeft opgedragen. De VVD heeft daarom vragen gesteld.

© Ellis de Vries

VRAGEN-artikel 34 | Reglement van Orde

Onderwerp:     Vragen naar aanleiding van de intrekking van de pilot “Verruiming van de begunstigingstermijn bij bewoning recreatiewoningen vanwege verkoop en aankoop beschikbaar komen van een huurwoning”, ook wel pilot ‘overbruggingshuisvesting’ genoemd. 

 

Vaassen, 08 augustus 2021 ___________________________________________________________________________


Geacht college van burgemeester en wethouders,

 

U heeft ons middels een raadsinformatienota dd. 29 juni 2021 geïnformeerd over de intrekking van de pilot overbruggingshuisvesting uit 2016 en de nieuwe beleidsregel ‘ bewoning van recreatieverblijven in schrijnende situaties in Epe’.

 

Het is ons als fractie niet duidelijk waarom de pilot ‘overbruggingshuisvesting’ kennelijk in verband wordt gebracht met een noodsituatie in de vorm van een sociaal schrijnende en in potentie gevaarlijke en ongewenste situatie voor betrokkenen. Te meer het doel van de pilot ‘overbruggingshuisvesting’ een totaal andere is. De pilot was immers gericht het creëren van een tijdelijke fase vanwege de aankoop en verkoop van een woning in Epe. Terwijl het doel van de nieuwe beleidsregel een totaal andere is namelijk het (o.i. terecht) ondersteunen in noodsituaties.

 

Dat brengt ons tot de volgende vragen;

1.     In het collegebesluit stelt het college dat er misbruik gemaakt wordt/is van de pilot ‘overbruggingshuisvesting’.

a.     Hoe vaak is sinds 2016 tot 2021 gebruik gemaakt van deze pilot?

b.     Welke voorwaarden heeft u opgelegd bij de toepassing van de uitzonderingsregel overbruggingshuisvesting en heeft u ook op die voorwaarden gecontroleerd?

c.      Waar bestaat het misbruik dan uit, wilt u dat beschrijven?

d.     Hoe vaak kwam dit misbruik voor in de periode 2016-2021?

e.     Waarom heeft u de pilot ‘overbruggingshuisvesting’ ingetrokken zonder vooroverleg met de recreatieondernemers zoals u dat stelt in het bijgevoegde collegebesluit; is hun inbreng voor het college dan niet van belang geweest?

 

2.     In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2019 is een nieuw risico analyse opgesteld met een geldingsduur van 4 jaar.

a.     Waarom is het misbruik risico van de pilot ‘overbruggingshuisvesting’ niet meegenomen in deze risico analyse?

b.     Waarom heeft u de risico analyse uit 2019 naderhand hierop niet aangepast?

c.      Klopt het dat u alle zaken met betrekking tot onrechtmatig gebruik van recreatiewoningen vastlegt en monitort sinds 2019?

 

3.      

A.     Welke concrete afspraken heeft het college gemaakt met woningbouwvereniging Triada om noodsituaties voor inwoners die zich in een kwetsbare situatie bevinden het hoofd te kunnen bieden?

B.     Indien u nog geen concrete afspraken heeft gemaakt, wanneer gaat u dat dan doen?

 

 

4.     Hoe ver bent u gevorderd met het onderzoek om binnen onze gemeente mee te doen aan de Pilot Flex wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, kunt u daarvan onder meer een tijdschema dan wel actieprogramma van overleggen?

 

5.     Welke locaties binnen de gemeente Epe zijn voor ‘ flex’ wonen concreet in beeld?

 

6.     Wat heeft u vanaf november 2019 aan acties onderzocht en eventueel uitgevoerd met betrekking tot de VVD-motie Flex wonen?

 

 

In afwachting van uw antwoord. Waarbij we u expliciet willen meegeven dat de VVD grote waarde hecht aan een normale beantwoording van alle gestelde vragen. Het is ons opgevallen dat u kennelijk moeite heeft om raadsvragen over uitvoeringskwesties die spelen in het ruimtelijk domein en de handhaving ervan transparant te beantwoorden. Het onlangs niet beantwoorden van schriftelijke raadsvragen door u over de situatie rond de Burgemeester van der Feltzlaan door Epe Liberaal D66 en VVD schuurt stevig en pijnlijk langs de democratische verantwoordingsplicht die het college, als uitvoeringsorgaan, heeft richting de controlerende raad.

 

Met vriendelijke groeten,

namens de VVD fractie,


Ellis de Vries

 

Bronnen:

-        Bijgevoegd college besluit no. 241410 (geanonimiseerd)

-        Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017

-        Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018

-        Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019

-        Handhavingsuitvoeringsprogramma 2020

-        Handhavingsuitvoeringsprogramma 2021

-        VVD-Motie Flex wonen van november 2019; aangenomen door VVD, CDA, SGP-CU, Nieuwe Lijn, PvdA, GL, D66 en Dorpspartij.