Het informatie advies luidt; Maak een coalitie van CDA, SGP-CU, D66 en VVD

Na gesprekken met alle fracties uit de gemeenteraad van Epe komt informateur Dick van Hemmen met het advies om CDA, VVD, SGP-CU en D66 verder te laten onderzoeken of ze een coalitie kunnen vormen. Deze coalitie heeft 14 zetels in de raad van in totaal 23 zetels. Ook geeft hij het advies om een raadsakkoord op hoofdlijnen op te stellen en dat door het college uit te laten werken in een collegeprogramma. Daarin komen concrete onderwerpen voor het uitvoeren van de plannen in het raadsakkoord. Vanwege de hoeveelheid werk, uitdagingen en ambities die voor Epe aan de orde zijn, beveelt hij aan om vier wethouders aan te stellen.

De VVD fractie is blij met het advies van de heer Van Hemmen.

We kijken terug op twee constructieve en prettige gesprekken met de informateur. Met enthousiasme zetten we deze lijn door om samen met de collegae van CDA, SGP-CU en D66 een goed resultaat neer te zetten voor de gemeente Epe. 

Woensdag 20 april om 20:30 uur gaat de raad met elkaar in debat over hoe het coalitie proces verder moet aan de hand van dit advies. Welke vervolgstappen gaan genomen worden? Dit wordt ook een duidingsdebat genoemd.

Hierbij het volledige advies van de heer Van Hemmen.

Bevindingen en aanbevelingen

“De gesprekken vonden plaats in een open, constructieve sfeer. De gehele gemeenteraad is ervan doordrongen dat, veel meer dan nu het geval is, van buiten naar binnen moet worden gewerkt. Beginnen met het ophalen van kennis, kunde en opvattingen bij inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Van daaruit werkend kan inhoud worden gegeven aan echte participatie vanuit de samenleving. Cultuur en gedrag van de raad, college en ambtelijke organisatie moeten daarop gericht zijn. Herstel van vertrouwen en samenwerking mét de samenleving moet voorop staan”, aldus Van Hemmen. Extra aandacht is nodig voor de bestuursstijl, vindt hij: “Er is grote behoefte aan versterking van dialoog en debat in de gemeenteraad. Zowel tussen raadsleden onderling als tussen raad en college. Dat vraagt om rolvastheid en vertrouwen. Bij het samenstellen van het college van burgemeester en wethouders raad ik aan om te kijken naar collegialiteit en hoe collegeleden zich actief inspannen om samen een team te vormen. Een goed samenspel tussen college en raad, in de volle breedte, vraagt wederzijds respect en betrokkenheid. Ik geef ook ter overweging mee om dorpswethouders aan te stellen als eerste bestuurlijk aandachtspunt voor inwoners. En om bijeenkomsten van raad en college in de dorpen en buurtschappen te organiseren.”

Centrale thema’s

Uit de informatiegesprekken en verkiezingsprogramma’s zijn een aantal centrale thema’s voor een raadsakkoord naar voren gekomen. Deze thema’s zullen verder worden uitgewerkt: maatschappelijke voorzieningen, zorg en ondersteuning (sociaal domein), wonen en leefomgeving (fysieke invalshoek), duurzaamheid, lokale economie (waaronder recreatie en toerisme) en bestuur en samenleving. Bij het laatste punt gaat het om financiën en relatie inwoners en bestuur; transparante overheid, dienstverlening, participatie en communicatie.

Hoe verder

De informateur beveelt aan om het CDA, als grootste fractie, het initiatief te geven voor een voorstel om te komen tot een raadsakkoord en voor de coalitievorming. Ook stelt hij voor om een procesbegeleider aan te stellen om voldoende ruimte te geven aan de inhoudelijke discussies van alle fracties over een raadsakkoord.

Het volledige advies van de informateur is hier te lezen.
Op woensdag 20 april om 20.30 uur vergadert de gemeenteraad over het advies. Hierna besluit de gemeenteraad over het vervolgtraject.